Doelgroep


De doelgroep van het Steunpunt Asiel & Migratie bestaat uit:
 • Asielzoekers: iemand wordt asielzoeker of kandidaat-vluchteling genoemd vanaf het moment dat hij of zij zijn aanvraag heeft ingediend en zolang het onderzoek loopt.
 • Erkende vluchtelingen: Na het indienen van de asielaanvraag wordt onderzocht of iemand, op grond van de Conventie van Genève, als vluchteling erkend kan worden. Indien de bevoegde instanties erkennen dat er een gegronde vrees voor vervolging bestaat op basis van ras, nationaliteit, religie, politieke overtuiging of sociale groep wordt deze persoon een erkend als vluchteling. 
   
 • Subsidiair beschermde vluchtelingen: het subsidiair beschermingsstatuut is in de eerste plaats een tijdelijk statuut. Deze mensen vallen buiten de definitie om erkend te worden als vluchteling  maar hebben toch nood aan bescherming. Zij vrezen geen individuele vervolging omwille van één van de vervolgingsgronden in de conventie van Genève maar kunnen wel hardmaken een algemene geweldsituatie te ontvluchten. Zij krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning tot het conflict in hun land van herkomst voorbij is. Indien dit na vijf jaar nog aan de gang is, krijgen ze een definitieve vergunning.
   
 • Geregulariseerden: geregulariseerden zijn mensen die geregulariseerd worden omwille van medische of humanitaire redenen (procedures 9 bis en 9 ter).
   
 • Uitgeprocedeerden: dit zijn mensen die negatief antwoord hebben gekregen op hun asiel- en regularisatieaanvragen. Zij hebben een bevel gekregen om het grondgebied te verlaten maar kiezen ervoor illegaal in het land te verblijven.
   
 • Clandestiene migranten: dit zijn mensen  die nooit een asielaanvraag ingediend hebben en illegaal het land zijn binnengekomen.
   
 • Iedereen die met één van deze groepen in contact komt of vragen heeft in verband met asiel & migratie.