Over ons

Doel van de dienst

 • Een positief realiteitsgebonden onthaal bieden.
  Eén van onze hoofddoelstellingen is het verschaffen van correcte informatie omtrent de slaagkansen van een dossier  en de rechten en plichten die eraan verbonden zijn. Ongeveer 40 procent van de mensen die in België asiel aanvragen, wordt erkend als vluchteling. Daarom is het belangrijk om samen met asielzoekers al vanaf het eerste contact op een positiefrealistische manier de slaagkansen van hun aanvraag te bekijken. De mogelijkheden na een negatief antwoord worden ook steeds vanaf het eerste contact verduidelijkt.
   
 • Het verhogen van de toegang tot geestelijke gezondheidszorg en psychische hulp aan ouders en kinderen die een psychosociale problematiek ervaren vanuit hun achtergrond als asielzoeker of migrant. 
   
 • Integratiegerichte begeleiding bieden.
  Wij hechten veel belang aan een goede doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten. Zo zijn we er zeker van dat de cliënten op een goede manier verder geholpen worden. Ook het ter beschikking stellen van onze Open Computerruimte en de organisatie van laagdrempelige activiteiten zijn gericht op een vlotte integratie van nieuwkomers in onze maatschappij.
   
 • De coördinatie van een vrijwilligersnetwerk opnemen.
  De kansen tot een volwaardige participatie in de maatschappij zoveel mogelijk nastreven en een brug leggen tussen de Mechelse bevolking en nieuwkomers.
   
 •  Het sensibiliseren van de Mechelse  bevolking  met betrekking tot de vluchtelingenthematiek.
   Dit doen we aan de hand van getuigenissen in scholen en verenigingen, het organiseren van de dag van de vluchteling, … .
   
 •  Sinds 1994 is er als bijkomende doelstelling: Informatie en begeleiding met betrekking tot vrijwillige terugkeer geven.


De vzw Steunpunt Asiel & Migratie heeft een convenant met de stad Mechelen voor het uitvoeren van bovenstaande doelstellingen.

 

Doelgroep

De doelgroep van het Steunpunt Asiel & Migratie bestaat uit:
 • Asielzoekers: iemand wordt asielzoeker of kandidaat-vluchteling genoemd vanaf het moment dat hij of zij zijn aanvraag heeft ingediend en zolang het onderzoek loopt.
 • Erkende vluchtelingen: Na het indienen van de asielaanvraag wordt onderzocht of iemand, op grond van de Conventie van Genève, als vluchteling erkend kan worden. Indien de bevoegde instanties erkennen dat er een gegronde vrees voor vervolging bestaat op basis van ras, nationaliteit, religie, politieke overtuiging of sociale groep wordt deze persoon een erkend als vluchteling. 
   
 • Subsidiair beschermde vluchtelingen: het subsidiair beschermingsstatuut is in de eerste plaats een tijdelijk statuut. Deze mensen vallen buiten de definitie om erkend te worden als vluchteling  maar hebben toch nood aan bescherming. Zij vrezen geen individuele vervolging omwille van één van de vervolgingsgronden in de conventie van Genève maar kunnen wel hardmaken een algemene geweldsituatie te ontvluchten. Zij krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning tot het conflict in hun land van herkomst voorbij is. Indien dit na vijf jaar nog aan de gang is, krijgen ze een definitieve vergunning.
   
 • Geregulariseerden: geregulariseerden zijn mensen die geregulariseerd worden omwille van medische of humanitaire redenen (procedures 9 bis en 9 ter).
   
 • Uitgeprocedeerden: dit zijn mensen die negatief antwoord hebben gekregen op hun asiel- en regularisatieaanvragen. Zij hebben een bevel gekregen om het grondgebied te verlaten maar kiezen ervoor illegaal in het land te verblijven.
   
 • Clandestiene migranten: dit zijn mensen  die nooit een asielaanvraag ingediend hebben en illegaal het land zijn binnengekomen.
   
 • Iedereen die met één van deze groepen in contact komt of vragen heeft in verband met asiel & migratie.

Historiek

In de jaren ’80 werd de stad Mechelen meer en meer geconfronteerd met de komst van asielzoekers en vluchtelingen. Gezien de complexiteit van dit thema werd ervoor geijverd om een speciale dienstverlening op te starten.  Zo werd in 1989 de vzw Werkgroep Integratie Vluchtelingen opgericht. De vzw ging van start met amper één voltijdse werkkracht en viel onder de vleugels van het OCMW van Mechelen. De vzw werd toen gefinancierd met middelen van het Vlaams Fonds voor Integratie van Kansarmen (VFIK).

Tot op heden wordt het Steunpunt Asiel & Migratie (mede) gefinancierd door de Stad Mechelen.

Medewerkers

De vzw heeft jaarlijks een Algemene Vergadering en om de drie maanden een Raad van Bestuur. Wekelijks is er een teamvergadering en om de zes weken komen de vrijwilligers samen. Op de vluchtelingendienst werken drie voltijdse werknemers en één deeltijdse werknemer, aangevuld met tijdelijk personeel dat tewerkgesteld wordt in het kader van artikel 60 van de OCMW-wet.

Leen Geys is de algemene coördinator van de dienst. Zij staat in voor de algemene werking, vrijwillige terugkeer in samenwerking met IOM, opvolging van individuele dossiers en overlegvergaderingen met de partners. leen.geys@vluchtelingendienst.be

Stefanie De Brouwer is de tweede voltijdse medewerkster. Zij staat in voor de opvolging van individuele dossiers, dossiers rond gezinshereniging en ondersteuning van de algemene werking. stefanie.debrouwer@vluchtelingendienst.be 
 
Joachim Anckaert versterkt als derde voltijdse medewerker de dienst, dit dankzij bijkomende middelen van Stad Mechelen. Hij staat in voor de opvolging van individuele dossiers, dossiers rond gezinshereniging en ondersteuning van de algemene werking. joachim.anckaert@vluchtelingendienst.be 

Judith Fischer werkt rond vrijwillige terugkeer in partnerschap met Fedasil. Judith werkt op dinsdag, donderdag en vrijdag. judith.fischer@vluchtelingendienst.be.